Chức năng nhiệm vụ

I. TỔ CHỨC.

Cục An toàn lao động là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, được thành lập theo Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động được quy định tại Quyết định số 1123/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/9/2003 và Quyết định số 147/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động gồm:

- Phòng Chính sách bảo hộ lao động

- Phòng Quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động

- Phòng Thông tin - Tuyên truyền - Huấn luyện

- Phòng kế hoạch – Tài chính

- Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đặc thù ATLĐ

- Văn phòng

- Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ

Cục An toàn lao động hiện có trên 40 công chức với trình độ đại học và trên đại học theo các chuyên ngành: xây dựng, cơ khí, khai thác mỏ, điện, nhiệt, hoá chất, luật, lâm nghiệp, y học, kinh tế, quan hệ quốc tế...

* Lãnh đạo Cục An toàn lao động:

- Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng

- Bà Đỗ Thị Thúy Nguyêt, Phó Cục trưởng

- Ông Bùi Đức Nhương , Phó Cục trưởng

- Ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG

  1. Chức năng

Cục An toàn lao động là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn lao động, bảo hộ lao động trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

  1. Nhiệm vụ.

1.Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ:

a) Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án  về an toàn lao động, bảo hộ lao động;

b) Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, bảo hộ lao động;

c) Về chế độ bảo hộ lao động:

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động;

- Tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động;

- Bồi dưỡng bằng hiện vật;

- Bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

 - Chế độ làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

d)  Về an toàn lao động và quy chuẩn kỹ thuật an toàn:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động;

- Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

- Quy định và hướng dẫn chung về thủ tục đăng ký, kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

- Ý kiến thẩm định của Bộ đối với việc ban hành của các Bộ, ngành về:

   + Quy trình kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

   + Tiêu chí, điều kiện hoạt động của các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn;

- Quy định, hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

- Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ;

- Ý kiến tham gia với Bộ Y tế để ban hành danh mục bệnh nghề nghiệp;

2. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Bộ về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Bộ.

3. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Bộ; tổ chức cập nhật, thống kê, báo cáo về tai nạn lao động.

4. Quản lý công tác huấn luyện an toàn lao động (điều kiện tổ chức hoạt động huấn luyện; tiêu chuẩn giáo viên, huấn luyện viên tham gia huấn luyện an toàn lao động; nội dung huấn luyện về an toàn lao động).

5. Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức chuyên ngành, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức trong lĩnh vực được phân công; tiêu chí xếp hạng, định mức biên chế đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý.

6. Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động về kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của các Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn thuộc Bộ.

7. Giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực an toàn lao động, bảo hộ lao động.

8. Thực hiện hợp tác quốc tế theo phân công của Bộ.

9. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Bộ.

10. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về an toàn lao động, bảo hộ lao động.

11. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.

Visitor statistics

  • Online : 301
  • Visited : 65301